نقشه سايت تماس باما  
   

 
     
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
     
     
     
 

 
 

بي ترديد انرژي نقش بسزايي در پيشرفت و توسعه كشور ايفا ميكند. عليرغم اينكه امروزه مزيتهايي چون برخورداري از منابع طبيعي جاي خود را به بهره مندي از فن آوري داده اند ليكن بعلت مزيت كشور از نظر منابع متنوع انرژي بويژه منابع نفت و گاز و اتكاء توسعه كشور به منابع مذكور و تصور اينكه توسعه و گسترش منابع متنوع انرژي تا سالهاي قابل پيش بيني در افق چشم انداز 20 ساله همچنان باعث توسعه زيربنايي و اقتصاد كشور خواهد بود، لذا مديريت جامع انرژي از تمامي ابعاد توليد و عرضه و مصرف و تقاضا نقشي اساسي و تعيين كننده از جهت تحقق اهداف سند چشم انداز ايران 1403 برخوردار خواهد بود.
از آنجاييكه براي تحقق سند چشم انداز در افق 1403 تصوير مطلوب آينده صنعت نفت و گاز كشور كه منابع غالب انرژي كشور را تشكيل مي دهند محورهاي ذيل در نظر گرفته شده است:

اولين توليد كننده محصولات پتروشيمي در منطقه از لحاظ ارزش
دومين توليد كننده نفت در اپك با ظرفيت 7% از تقاضاي بازار جهاني
سومين توليد كننده گاز در جهان با سهم 8 تا 10% از تجارت جهاني گاز و فرآورده هاي گازي
داراي جايگاه اول فن آوري نفت و گاز در منطقه
 
 

بنابراين بدون مديريت جامع انرژي بخصوص در بخش عرضه و تقاضا تحقق اهداف فوق امكان پذير نبوده و در نتيجه ايجاب مي كند كه بخش مذكور از سازوكارهاي لازم براي گسترش و توسعه در همه زمينه ها برخوردار باشد.
در راستاي انجام اين ماموريت موسسه مطالعات بين المللي انرژي سعي دارد تا مطالعه طرح جامع انرژي كشور را بصورت كلان و راهبردي تا افق 1403 هجري شمسي در سطوح ملي و استاني سازماندهي نمايد. در اين راستا لازم است اين ماموريت با بهره گيري از توانمنديهاي علمي و فني بخشهاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، علمي و فني وزارتخانه ها و دانشگاه ها و مراكز سياستگذاري در حوزه انرژي صورت گرفته و نتيجه آن به مراجع ذي صلاح جهت تصويب ارائه شود.
 

 
     
   
  اهداف كلي  
 
1- تدوين چشم انداز انرژي در افق 1403
2- طراحي مدل و تدوين سند راهبردي مديريت جامع انرژي كشور در افق چشم انداز 1403 با در نظر گرفتن تغيير جهت هاي ساختاري، سياستهاي كلي مصوب نظام و تحقق اهداف مصوب شوراي عالي انرژي در بازه هاي زماني:
پنجساله اول طرح بصورت اجرايي/عملياتي
برنامه هاي پنجساله بعدي بصورت كلان و راهبردي
3- طراحي و اجراي مدل بهينه تقاضاي انرژي در طول و پس از اجراي لايحه هدفمند نمودن يارانه ها با اعمال سياستهاي غيرقيمتي بطور همزمان
4- طراحي و اجراي مدل بهينه عرضه انواع حاملهاي انرژي متناسب با تقاضاي كل
5- هدايت شاخص شدت انرژي به سمت شرايط مطلوب
 
     
  اهداف ويژه  
 
1- استخراج و تبيين اصول و ارزشهاي بنيادين حاكم بر بخش انرژي كشور (سياستهاي كلي نظام، شوراي عالي انرژي و ساير ارگانها)
2- وضعيت موجود و آينده نگري بخش انرژي و مقايسه تحليلي آن در كشورهاي رقيب منطقه اي و جهاني و تعيين شكاف موجود
3- بررسي وضعيت موجود و طراحي وضع مطلوب بخش انرژي كشور
4- تعيين شاخصهاي بخش انرژي و تحليل شكاف وضع موجود و مطلوب كشور با رقباي منطقه اي و جهاني
5- نگاشت نهادي و تعيين ماموريت هاي سازمانهاي ذيربط